ศูนย์ข้อมูลธุรกิจชวนรู้ ตอนที่ 2 Part1 : "กองทุน IEIT หน่วยงานสนับสนุน Startup ธุรกิจขนาดเล็ก-กลาง"

ศูนย์ข้อมูลธุรกิจชวนรู้ ตอนที่ 2 Part1 : "กองทุน IEIT หน่วยงานสนับสนุน Startup ธุรกิจขนาดเล็ก-กลาง"

วันที่นำเข้าข้อมูล 10 ม.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 10 ม.ค. 2565

| 475 view

กองทุนสนับสนุน SMEs 

IEIT ได้มีการมอบกองทุนสนับสนุนเงินรางวัล และเงินกู้แก่ผู้ประกอบการชาวต่างชาติ โดยเป็นการร่วมมือกันภายใต้การดำเนินการของ SMEA ซึ่งกองทุนสนับสนุน SMEs นี้ จะแบ่งออกเป็น 3 ประเภท แต่ละประเภทจะมีเงินสนับสนุนที่แตกต่างกันออกไป โดยมีเงินสนับสนุนสูงสุด 80 ล้าน NTD ซึ่งกองทุนสนับสนุนทั้ง 3 ประเภท ประกอบด้วย

1. กองทุนสนับสนุนในลักษณะเงินรางวัล (Award)

แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

1.1 Taiwan SME Innovation Award (中小企業創新研究獎)

กองทุนประเภทนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการวิจัยและการพัฒนาเชิงนวัตกรรม เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับกลุ่ม SMEs เป็นกิจกรรมรายปี โดยตลอดระยะเวลากว่า 25 ปีที่ผ่านมา กลุ่ม SMEs ที่มีผลงานยอดเยี่ยมและพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ได้รับรางวัลดังกล่าวกว่า 860 ราย โดยได้รับรางวัล 150,000 NTD ต่อราย 

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถศึกษาได้ที่ 

https://www.moeasmea.gov.tw/article-en-2612-4471

FB: https://www.facebook.com/%E4%B8%AD%E5%B0%8F%E4%BC%81%E6%A5%AD%E5%89%B5%E6%96%B0%E7%A0%94%E7%A9%B6%E7%8D%8E-Taiwan-SMEs-Innovation-Award-111216955581766/

1.2 Business Startup Award (新創事業獎)

เป็นโครงการ Business Startup Award จัดประกวด โดยมุ่งหวังที่จะส่งเสริมให้องค์กรต่าง ๆ และสตาร์ทอัพพัฒนาผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี หรือกระบวนการทางนวัตกรรมใหม่ พร้อมทั้งยกระดับโมเดลธุรกิจที่มีความทันสมัย โดยผู้ที่สนใจจะต้องมีธุรกิจที่ก่อตั้งมาแล้วไม่เกิน 5 ปี และได้รับการรับรองอย่างถูกต้องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีเงินรางวัลนี้มีมูลค่า 2.4 ล้าน NTD ต่อราย

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถศึกษาได้ที่ : https://startupaward.sme.gov.tw/index_eng.php

2. กองทุนสำหรับกู้ยืม (Loan)

กองทุนสนับสนุนประเภทกู้ยืม จะต้องเป็นผู้ประกอบการที่จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในไต้หวันอย่างถูกต้องตามกฏหมายแล้วเท่านั้น โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท ประกอบด้วย

2.1 SME Innovation Development Project Plan (中小企業創新發展專案貸款) 

มีเงินสนับสนุนสูงที่สุด โดยให้วงเงินกู้สูงสุด 80 ล้าน NTD ซึ่งผู้ประกอบการจะต้องมีคุณสมบัติสอดคล้องกับข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ จึงจะสามารถขอยื่นกู้กับกองทุนได้

-ผู้ดำเนินการหรือตัวแทนบริษัทมีอายุระหว่าง 20-45 ปี 

-บริษัทชนะการแข่งขันนวัตกรรม (innovation prize) ที่จัดโดยรัฐบาลไต้หวัน

-บริษัทได้รับเงินสนับสนุนการวิจัยจากรัฐบาลไต้หวัน

-บริษัทมีการร่วมมือกับบริษ้ทต่างประเทศ รัฐบาล สถาบันการศึกษา หรือ ได้รับการรองรับจากต่างประเทศ หรือ เป็นผู้นำบริการด้านการพัฒนาเชิงวิจัย 

-บริษัทชนะการแข่งขัน SMEs project ที่จัดโดยรัฐบาลไต้หวัน

-บริษัทมีศูนย์กลางการวิจัยหรือการผลิตที่ศูนย์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (National Science Park)

-บริษัทมีการจดทะเบียนกับศูนย์แลกเปลี่ยนการค้าไทเป (Taipei Exchange Center)

-บริษัทได้จดทะเบียนในฐานะบริษัทนวัตกรรมเชิงสังคม (Social Innovation) หรือ ได้รับการรองรับจากห้องปฏิบัติการ B (B Lab) 

รายละเอียดเพิ่มเติมศึกษาได้ที่  https://www.moeasmea.gov.tw/article-tw-2733-6727

2.2 Small Enterprise Loan (企業小頭家貸款)

กองทุนเงินกู้สำหรับกิจการขนาดเล็ก โดยต้องเป็นบริษัทที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฏหมายในไต้หวันและมีลูกจ้างน้อยกว่า 10 ราย จึงจะสามารถยื่นกู้ได้ โดยวงเงินกู้สูงสุดถึง 5 ล้าน NTD 

รายละเอียดเพิ่มเติมศึกษาได้ที่ :https://www.moeasmea.gov.tw/article-tw-2727-6734

3. กองทุนสนับสนุนประเภทให้เปล่า (Grant)

กองทุนสนับสนุนประเภทให้เปล่า สำหรับผู้ที่จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทอย่างถูกต้องตามกฏหมายในไต้หวัน โดยเงินสนับสนุนประเภทนี้ จะมอบให้กับผู้ประกอบการที่มีแผนจะดำเนินการโครงการระดับมหภาค หรือ มีคุณประโยชน์ต่อการพัฒนาพื้นที่เชิงนวัตกรรม ซึ่งมีเงินสนับสนุนสูงสุดถึง 20 ล้าน NTD โดยมีรายละเอียด ดังนี้

3.1 เงินสนับสนุนเพื่อธุรกิจขนาดเล็กในการวิจัยนวัตกรรม (Small Business Innovation Research)

มอบเงินสนับสนุนเพื่อดำเนินการ ดังนี้

  1. การพัฒนาแนวคิดและสร้างสรรค์เทคโนโลยีใหม่ (Developing a brand new idea, concept or new technology)
  2. การนำเทคโนโลยีที่มีอยู่ประยุกต์ใช้กับแอพพลิเคชั่นใหม่ (Applying an existing technology to a new application)
  3. การนำเทคโนโลยีใหม่ หรือ โมเดลธุรกิจแบบใหม่ประยุกต์ใช้กับแอพพลิเคชั่นที่มีอยู่ (Applying a new technology or business model to an exisiting application)
  4. การปรับปรุงเทคโนโลยีหรือผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ (Improving an existing techonology or product) 

ซึ่งจะมีการมอบเงินสนับสนุนออกเป็น 3 ระยะ โดยแต่ละระยะจะมีกฎเกณฑ์ที่แตกต่างกัน ประกอบด้วย

ระยะที่ 1 การศึกษานำร่องและการวางแผนเบื้องต้น (Pilot Study/ Preliminary Planning) คือการทดลองขนาดเล็กหรือการวิเคราะห์ทางสถิติเชิงสร้างสรรค์เพื่อเป็นตัวชี้วัดว่าสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง โดยระยะที่ 1 มีวงเงินสนับสนุน 1 ล้าน NTD (6 เดือน)

ระยะที่ 2 แนวทางการออกแบบและการวิจัยพัฒนาเชิงละเอียด (R&D/Detailed Planning) ระยะที่ 2 จะเป็นการต่อยอดข้อมูลสถิติจากระยะที่ 1 โดยนำไปประยุกต์ใช้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและตลาด โดยระยะที่ 2 มีวงเงินสนับสนุน 10 ล้าน NTD ( 2 ปี )

ระยะที่ 2+ มูลค่าเพิ่มเชิงประยุกต์ (Value Added Applications) ผลลัพ์ของการวิจัยและการพัฒนาของผลิตภัณฑ์ ซึ่งสามารถนำไปใช้งานได้จริง โดยระยะที่ 2+ มีวงเงินสนับสนุน 5 ล้าน NTD ( 1 ปี )

3.2 Service Industry Innovation Research (服務業創新研發計畫)

เป็นเงินสนับสนุนด้านการวิจัย สำหรับผู้ประกอบการที่จดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฏหมายในไต้หวัน โดยไม่นับรวมสำนักงานตัวแทนในต่างประเทศ กองทุนนี้จะมุ่งเน้นสนับสนุนผู้ประกอบการที่อยู่ในอุตสาหกรรม การค้าปลีก โลจิสติกส์ ร้านอาหาร โฆษณา และ E-commerce โดยจะมีเงินทุนวิจัยสูงสุด 10 ล้าน NTD 

รายละเอียดเพิ่มเติมศึกษาได้ที่ : https://gcis.nat.gov.tw/neo-s/Web/default.aspx

3.3 National Development Fund Startup Angel Project (行政院國家發展基金 創業天使投資方案)

เป็นเงินสนับสนุนการลงทุน โดยจะพิจารณาลงทุนในธุรกิจของผู้ประกอบการที่มีความสามารถเชิงนวัตกรรมและมีแนวโน้มที่จะสามารถพัฒนาศักยภาพของตนได้ในระดับโลก โดยจะมีวงเงินลงทุนสูงสุด 20 ล้าน NTD 

รายละเอียดเพิ่มเติมศึกษาได้ที่ : https://www.angelinvestment.org.tw/

3.4 Taipei City Industry Incentive Subsidy Project (臺北市產業發展獎勵補助計畫)

โครงการเงินสนับสนุนของไทเป ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยตรงจากเมืองไทเป มีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยี โดยเมืองไทเปเป็นหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งแรก ที่ส่งเสริมและมอบเงินทุนให้กับกลุ่ม R&D (Research and Development) และ สตาร์ทอัพใหม่ (New Startup) เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี ทั้งผู้ประกอบการ SMEs และเจ้าของกิจการสามารถยื่นขอเงินทุนสนับสนุนได้ โดยมีวงเงินสนับสนุนสูงสุด 5 ล้าน NTD

รายละเอียดเพิ่มเติมศึกษาได้ที่ : https://www.industry-incentive.taipei/page-about-en.aspx

ผู้ประกอบการที่สนใจกู้กองทุนสนับสนุนตามข้อมูลดังกล่าว ทั้งกองทุนเยาวชนและกองทุนเงินสนับสนุนจากหน่วยงาน IEIT สามารถศึกษารายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ตามลิงก์ในแต่ละย่อหน้า หรือ เข้ารับชมรายละเอียดทั้งหมดได้ที่เว็บไซต์ https://startup.sme.gov.tw/ โดยจะมีข้อมูลและรายละเอียดเชิงลึกที่สามารถศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมต่อได้ 

แหล่งข้อมูล

https://www.contacttaiwan.tw/main/index.aspx?lang=2

https://startup.sme.gov.tw/incentive#bsa

https://houseloan.tw/%E7%94%B3%E8%AB%8B%E3%80%90%E9%9D%92%E5%B9%B4%E5%89%B5%E6%A5%AD%E8%B2%B8%E6%AC%BE%E3%80%91%E5%89%8D%EF%BC%8C%E4%BD%A0%E4%B8%80%E5%AE%9A%E8%A6%81%E7%9F%A5%E9%81%93%E7%9A%845%E4%BB%B6%E4%BA%8B%EF%BC%81/#2_dai_kuan_qi_xian

https://www.tcyd.gov.taipei/News.aspx?n=C3465492003CF391&sms=AF8D5EDC47FF2ACC

https://youth.kcg.gov.tw/News_Focus_Content.aspx?n=57&s=15&fbclid=IwAR0kHksoYEvijL9ybFOpSZ7dsOngs3qgtaUcUWD8I01E_hMmM20NnTOpgJw

https://startup.sme.gov.tw/incentive

https://sme.moeasmea.gov.tw/startup/modules/introduction/

https://startup.sme.gov.tw/

https://www.bot.com.tw/business/loans/policyloan/personalpolicyloan/pages/young_loan2.aspx

https://www.storm.mg/lifestyle/3844320?mode=whole

https://www.moeasmea.gov.tw/category-tw-2411

https://www.moeasmea.gov.tw/article-tw-2570-4238

https://youth.tycg.gov.tw/home.jsp?id=10511&parentpath=0,10415,10473

https://sme.moeasmea.gov.tw/startup/modules/funding/detail/?sId=15

https://www.facebook.com/thaibiztaiwan

https://startup.sme.gov.tw/

https://gcis.nat.gov.tw/neo-s/Web/default.aspx

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ