"โครงการผลักดันพื้นที่สีเขียว  “Smart City Summit & Expo Sustainble City Forum"

"โครงการผลักดันพื้นที่สีเขียว  “Smart City Summit & Expo Sustainble City Forum"

3 มิ.ย. 2564

199 view

โครงการผลักดันพื้นที่สีเขียว “Smart City Summit & Expo Sustainble City Forum"

สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยในไทเปได้เข้าร่วมงานประชุมสัมนาระดับนานาชาติในหัวข้อ “Smart City Summit & Expo Sustainble City Forum ที่จัดขึ้นโดยความร่วมมือกันระหว่างองค์กร Internationnal Computer Driving Lincense (ICDL) และ เทศบาลนครเถาหยวน โดยวัตถุประสงค์ของกิจกรรม คือ เป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการกำหนดนโยบายและการส่งเสริม Smart City หรือเมืองอัจฉริยะ ระหว่างนานาชาติและไต้หวัน ในรูปแบบกึ่งออนไลน์ โดยมีผู้เข้าร่วมจากหลายประเทศทั่วโลกผ่านทางระบบออนไลน์ โดยกิจกรรมได้แบ่งออกเป็น 2 วัน

กิจกรรมสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายใต้ 2 หัวข้อ ได้แก่

1. Green Transition,Renewable
2. Eco-Mobility และ Eco-Logistics

ในหัวข้อแรก ฝ่ายไต้หวันมีผู้แทนเมืองเถาหยวนร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนาเมืองของเถาหยวน และมีผู้แทนจากสำนักงานต่างประเทศในไต้หวันร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศของประเทศตน ซึ่งส่วนมากเป็นกลุ่มประเทศยุโรป ได้แก่ ฝรั่งเศส เยอรมัน โปแลนด์ ที่ต่างแผนการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน คือ เพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมของสหภาพยุโรปในด้าน Climate Neutral 2050 โดยเน้นไปที่การเปลี่ยนผ่านไปสู่ การพัฒนาพลังงานทางเลือกขึ้นมาทดแทน และการสนับสนุนของรัฐในการพัฒนาเมืองให้เป็น Smart City ที่ Eco friendly เพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าวอย่างยั่งยืน

ในหัวข้อที่สอง เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากภาคเอกชน ในหัวข้อ Eco-Mobility และ Eco-Logistics ตามลำดับ โดยฝ่ายไต้หวัน มี นาย Lu Lide อธิบดีกรมสิ่งแวดล้อมประจำนครเถาหยวน เป็นผู้บรรยายว่า ขณะนี้เถาหยวนถือเป็นพื้นที่ทดลองในการ (Demo site) ในการพัฒนา Smart City ของไต้หวัน ซึ่งตอนนี้กำลังมีแผนพัฒนาเมืองเถาหยวนให้กลายเป็น Eco-Logistics Global Hub ซึ่งขณะนี้มีศูนย์ทดสอบ Demo site ทั้งหมด 5 แห่งในเถาหยวน ซึ่งในครั้งนี้ได้นำเสนอความคืบหน้าของต้าซี (Daxi Demo site) โดยนาย Li กล่าวว่า ต้าซีเป็นเมืองที่สงบ การสัญจรค่อนข้างน้อยจึงเหมาะสมเป็นพื้นที่นำร่องได้ก่อน โดยพื้นที่ต้าซีได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลกลางในการพัฒนา ระบบยานพาหนะไร้มลพิษ อย่าง E-Motobicycle และ E-Tricycle รวมถึง Follow-me Autonomous Robots หรือรถยนตร์ไฟฟ้าติดตาม ที่ใช้ในการขนส่งเพื่อลดมลพิษทางอากาศ รวมถึงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาพลังงานทางเลือก เช่น สร้างลานจอดรถที่ติดแผงโซลาร์เซลล์

แนวคิดที่น่าสนใจในหัวข้อ Eco-Mobility และ Eco-Logistics ได้แก่ การออกแบบเมืองเพื่อลดมลพิษ การใช้รถยนตร์ไฟฟ้าเพื่อลดมลพิษ ตลอดจนการใช้พลังงานไฮโดรเจนในภาคการขนส่ง รวมทั้ง การเพิ่มสถานีจักรยาน/จักรยานไฟฟ้าสำหรับเช่าให้กับประชาชนพร้อมทั้งสร้างทางจักรยานมากขึ้น

ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก :

https://www.metropolis.org/agenda/2021-taipei-smart-city-mayors-summit

https://utilitymagazine.com.au/event/smart-cities-summit-2021/

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ