การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City)

การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City)

13 พ.ค. 2564

163 view

นอกจากอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์แล้ว ไต้หวันยังมีแผนพัฒนาเมืองหลวงและเมืองอื่น ๆ ของตนให้เป็นเมืองอัจฉริยะหรือ Smart City ซึ่งในขณะนี้ไต้หวันได้มุ่งพัฒนาไทเปให้กลายเป็นเมืองปัญญาประดิษฐ์ผ่านเทคโนโลยี โดยไต้หวันพยายามผลักดันไทเปให้กลายเป็นศูนย์กลางการพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์แห่งเอเชีย ซึ่งไต้หวันได้ร่วมมือกับบริษัทผู้นำในด้านเทคโนโลยีอย่าง Apple, Google, NVIDIA และ Microsoft เพื่อร่วมพัฒนาเมืองอัจฉริยะ โดยมีเป้าประสงค์ที่จะยกระดับคุณภาพความเป็นอยู่ของประชากร โดยประชาชนสามารถใช้ชีวิตด้วยความเจริญอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งรัฐบาลได้ตั้งเป้าหมายที่จะพัฒนาในแต่ละด้าน ดังนี้ 

  1. Smart Pubilc Housing การใช้อินเตอร์เนตควบคุมผ่านเซนเซอร์ของเครื่องใช้ภายในบ้านและควบคุมผ่านแอพพลิเคชั่น อย่างเช่น ระบบควบคุมไฟฟ้า น้ำประปา อุณหภูมิภายในบ้าน และระบบรักษาความปลอดภัย โดยเน้นการนำเทคโลยีเข้ามาช่วยให้เกิดประโยชน์ โดยเฉพาะในการบริหารจัดการขยะชุมชนด้วยเครื่อง Auto Trash Disposal ที่รับ-เก็บขยะรีไซเคิล และจ่ายคืนยอดเงินเข้าบัตรเครดิตตามมูลค่าขยะที่ส่งรีไซเคิล
  2. Smart Transportation ด้วยการใช้เทคโนโลยีในการควบคุมระบบการจราจรสาธารณะเช่น ระบบไฟจราจร ไฟบอกทาง ป้ายบอกทาง ระบบจักรยาน และสถานีเติมไฟสำหรับรถยนตร์พลังงานไฟฟ้า (Electronic Vehicle)
  1. Smart Education คือ การทำให้ประชาชนเข้าถึงการศึกษาด้วยเทคโนโลยี มีการขยายสัญญาณอินเตอร์เนตไร้สายให้เข้าถึงทั่วทุกพื้นที่เพื่อลดช่องว่างการเข้าถึงทางการศึกษาของประชากร
  2. Smart Payment ในการเร่งผลักดันสังคมไร้เงินสด อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการชำระ
    ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ผ่านระบบออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่น ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนแปลงระบบใบเสร็จเป็นการรับใบเสร็จผ่านระบบออนไลน์ด้วย
  3. Smart HealthCare ที่มีเป้าหมายส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ด้วยการให้มีระบบอำนวยความสะดวกในการออกกำลังกายให้กับประชาชนในการจองสถานที่ออกกำลังกายสาธารณะผ่านทางระบบออนไลน์ บันทึกข้อมูลระบบสุขภาพส่วนบุคคล และมีระบบกระจายข้อมูลข่าวสารเชิงสุขภาพ

การพัฒนาเมืองของไต้หวันสะท้อนให้เห็นถึงแผนการพัฒนาอย่างบูรณาการ ทั้งในด้านการพัฒนาศักยภาพในด้านเทคโนโลยี และการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนเพื่อให้ตอบโจทย์กับแนวโน้มของอนาคต ให้ประชาชนอยู่ใน ecosystem ที่เอื้อต่อการสร้างสรรค์เทคโนโลยีใหม่ ๆ โดยเน้นการต่อยอดเทคโนโลยีของไต้หวันในการวางรากฐานทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีในทิศทางที่สอดคล้องกัน

ข้อมูลและภาพจาก

https://www.bangkokbank.com/-/media/files/international-banking---chinese-customers/news-and-articles/articles/2020/taiwanecondevelopment.pdf?la=en&hash=C8183A641316F370A22957C1778A06BB66EC8AA0

https://ifworlddesignguide.com/entry/257347-taipei-smart-city