2,111 view

       

          ศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในไต้หวัน (Thailand Business Information Center in Taiwan) มีหน้าที่ให้ข้อมูลและติดตามความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจในไต้หวัน เพื่อให้ผู้ประกอบการไทยรับรู้ หรือนำไปใช้เพื่อประโยชน์สำหรับการวางแผนทางธุรกิจ อีกทั้งประชาสัมพันธ์โอกาสในการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในไต้หวัน รวมถึง รับให้คำปรึกษาเบื้องต้นในการทำธุรกิจในไต้หวันภายใต้การบริหารงานของสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย ไทเป โดยการประสานงานอย่างใกล้ชิดร่วมกับหน่วยราชการไทยด้านเศรษฐกิจในไต้หวัน ได้แก่ สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สคต.) ไทเป และ สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน (บีโอไอ) ไทเป