เจาะลึกอุตสาหกรรรมเซมิคอนดักเตอร์ : ตอนที่ 1 จุดกำเนิดอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์

เจาะลึกอุตสาหกรรรมเซมิคอนดักเตอร์ : ตอนที่ 1 จุดกำเนิดอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์

6 เม.ย. 2564

130 view

อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ถือเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญอย่างยิ่งกับโลกในปัจจุบัน และเมื่อนึกถึงถึงอุตสาหกรรมนี้ บริษัทแถวหน้าในวงการเซมิคอนดักเตอร์ ก็คือ Taiwan Semiconductor Manufacturing Company หรือ “TSMC” ของไต้หวัน

จุดกำเนิดของอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมเทคโนโลยีของไต้หวัน เริ่มขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1949 เมื่อครั้งประธานาธิบดีเจียงไคเช็กได้เข้ามายังเกาะไต้หวัน ณ ขณะนั้น ไต้หวันได้สร้างสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสหรัฐอเมริกา และโดยที่ไต้หวันในขณะนั้นมิได้มีอำนาจต่อรองทางการค้ามากนัก มีแรงงานเยอะและต้นทุนต่ำ จึงกลายเป็นฐานการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมเทคโนโลยีของสหรัฐฯตั้งแต่นั้นมา โดยไต้หวันได้รับความช่วยเหลือทางการเงินและการค้าจากสหรัฐฯ ซึ่งเป็นตลาดสำคัญของไต้หวันในขณะนั้น ในช่วงเริ่มต้น อุตสาหกรรมของไต้หวันจึงเน้นไปที่การรับจ้างผลิต โดยอาศัยแรงงานเป็นหลัก

ต่อมาในปี ค.ศ. 1973 รัฐบาลไต้หวันออกนโยบายยกระดับอุตสาหกรรมเทคโนโลยี โดยเปลี่ยนจากการรับจ้างผลิตด้วยแรงงาน มาสู่การใช้เทคโนโลยีในการผลิต ตามวิสัยทัศน์ของผู้นำในขณะนั้นที่เล็งเห็นว่าสินค้าเทคโนโลยี คือ อนาคต และจะเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตของคน เพราะมนุษย์ก้าวไปพร้อมเทคโนโลยี รัฐบาลจึงตัดสินใจจัดสรรเงินทุนขึ้นเพื่อก่อตั้ง “สถาบันเพื่อการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม” หรือ Industrial Technology Research Institute (ITRI) โดยมีความร่วมมือพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีจากประเทศที่พัฒนาแล้วในขณะนั้นอย่างเนเธอร์แลนด์ การร่วมมือในครั้งนั้นส่งผลให้เกิดแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างไต้หวันและเนเธอร์แลนด์ และได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิตชิปมา จนทำให้ ITRI สามารถนำมาพัฒนาต่อยอด เป็นกระบวนการผลิตเป็นของตนเองในเวลาต่อมา ในช่วงเริ่มต้นนั้น บริษัทไต้หวันและบริษัทเนเธอร์แลนด์ได้ร่วมมือกันผลิตชิปเพื่อส่งออกไปเจาะกลุ่มตลาดยุโรปและสหรัฐอเมริกาเป็นหลัก 

ข้อมูลและภาพจาก

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ