ไต้หวันคว้า 4 รางวัล จากงาน Smart City Asia Pacific Awards ประจำปี 2562

ไต้หวันคว้า 4 รางวัล จากงาน Smart City Asia Pacific Awards ประจำปี 2562

25 ธ.ค. 2562

507 view

            ไต้หวันเริ่มดำเนินการพัฒนาเมืองสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ โดยมีจุดประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรให้ดีขึ้น โดยอาศัยความร่วมมือจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา ในการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence - AI) และ Internet of Things (IoT) ภายใต้การกำกับดูแลของTaipei Smart City Project Management Office (TPMO) มาตั้งแต่ปี 2558

            IDC จัดงาน SCAPA มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนข้อมูลและแสดงผลงานทางเทคโนโลยีแนวคิดเมืองอัจฉริยะ โดยปีนี้เป็นการจัดงานครั้งที่ 5 แบ่งรางวัลออกเป็น 12 สาขา ในจำนวนนี้ไต้หวันได้รับรางวัลโครงการยอดเยี่ยมจำนวน 4 รางวัล ใน 4 สาขา ได้แก่

 

            1. Top Smart City Project for Transportation - Transport Infrastructure

            โครงการ Transportation Project to Introduce Artificial Intelligence into Traffic Management เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2561 เป็นการนำเทคโนโลยี AI มาช่วยวิเคราะห์สภาพการจราจรและไฟจราจรในเขตเมือง พื้นที่จอดรถ และความเร็วของยานพาหนะ โดยการติดตั้งกล้องเลนส์ 360 Fisheye Camera การติดกล้องในรถประจำทางสาธารณะรวมถึงรถตำรวจเพื่อเก็บข้อมูลภาพ

            จากรายงานของสำนักข่าว Taipei Times เมื่อวันที่ 30 ต.ค. 2562 พบว่า รัฐบาลไต้หวันจะลงทุนในโครงการพัฒนาระบบคมนาคมอัจฉริยะในยุค 5G (Five-year Smart Transportation Project) เป็นระยะเวลา 5 ปี เป็นจำนวนเงินกว่า 6,000 ล้านดอลลาร์ไต้หวัน (ประมาณ 6,000 ล้านบาท) เพื่อเพิ่ม

ความปลอดภัยในด้านการคมนาคม คาดว่าจะเริ่มดำเนินการในปี 2564 นอกจากนี้ ทางกระทรวงคมนาคมไต้หวันยังได้ใช้งบประมาณไปแล้วกว่า 3 พันล้านดอลลาร์ไต้หวัน (ประมาณ 3 พันล้านบาท) สำหรับโครงการการพัฒนารถยนต์อัตโนมัติ (Autonomous Vehicle) ระบบอินเทอร์เน็ตสำหรับมอเตอร์ไซต์ โดยหวังว่าจะช่วยลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน นอกจากนี้ยังดำเนินการพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับแสดงสภาพการจารจรบนเส้นทางถนนจากเมืองไทเปไปยังเมืองอี๋หลาน ไต้หวัน เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนในการเดินทาง

            2. Top Smart City Project for Education Prize

            โครงการ Cross Learning Barrier: Omni Smart Education ของเมืองไทเป (Taipei City Government - TCG) คือการพัฒนาและทดลองการปฏิบัติงาน “iCampus” เพื่อมุ่งสร้างการเรียนรู้บนแพลตฟอร์มผ่านอินเทอร์เน็ต ปี 2559 ด้วยแพลตฟอร์ม Taipei City CooClass Cloud นักเรียนสามารถเลือกศึกษาผ่านระบบทางไกลได้ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ จึงเป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมและลดช่องว่างระหว่างการศึกษาในเมืองหลวงกับการศึกษาในพื้นที่ห่างไกล ปัจจุบันมีจำนวนคลิปวิดีโอการสอนออนไลน์ถึง 6,945 คลิป และมีจำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 12 ล้านครั้ง

            ปี 2560 เริ่มนำระบบการเรียนการสอนออนไลน์และออฟไลน์ หรือ OnO (Online and Offline) มาปฏิบัติการจริงใน 8 โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ได้เองผ่านระบบอินเทอร์เน็ตบนอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์

            ปี 2561 มีการพัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตใน 236 โรงเรียน และเกิดห้องเรียนอัจฉริยะขึ้นจำนวน 5,600 ห้อง เป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน 201 ห้อง มีการติดตั้งอุปกรณ์ฉายภาพระบบสัมผัสขนาด 85 นิ้ว อุปกรณ์จำลองสภาพแวดล้อมเสมือนจริง (AR/VR equipment) พร้อมทั้งส่งเสริมการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ให้เป็นประโยชน์ด้วยแนวคิดการเรียนรู้ด้วยตัวเอง (Self - Learning) ในโครงการ “Mobile Learning Smart Education” มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการจำนวน กว่า 160 โรงเรียน และเพิ่มขึ้นเป็น 236 โรงเรียนในปีนี้

            3. Top Smart City Project for Digital Equity and Accessibility

            โครงการ Civic Participation Initiative for Taoyuan Citizen Card Application Expansion เป็นโครงการต่อยอดจากโครงการ Taoyuan Citizen Card (TCC) โดยรัฐบาลเมืองเถาหยวน ต้องการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรับรู้กระบวนการทำงานและงบประมาณของรัฐบาล รวมถึงการแสดงออกทางความคิดเห็นเกี่ยวกับผลงานของแต่ละโครงการของ TCC เพื่อนำไปสู่การพัฒนาและต่อยอดต่อไปได้ในอนาคต

            4. Top Smart City Project for Public Safety – Disaster Response/Emergency Management

            รัฐบาลไต้หวันได้มีการจัดทำโครงการ “Integrated Emergency Platform - An AIoT application in All - Hazard Early Warning and Decision-Supporting System” ซึ่งเป็นโครงการระยะเวลา 4 ปี

(ปี 2560 - ปี 2564) เพื่อคาดการณ์สถานการณ์ทางธรรมชาติและการรายงานสภาพอากาศที่อาจเกิดอันตรายต่อประชากรในพื้นที่

            ทั้งนี้ ไทเปจะจัดงานนิทรรศการและงานประชุมวิชาการด้านเมืองอัจฉริยะ “2020 Smart City Summit & Expo (SCSE)” จัดโดยความร่วมมือระหว่าง Taipei City Government, Taiwan Smart City Solutions Alliance และ Taipei Computer Association ระหว่างวันที่ 24 - 27 มี.ค. 2563 ณ Taipei Nangang Exhibition Center Hall 2 ปัจจุบัน SCSE ถือเป็นงานที่ใหญ่ที่สุดของโลก เป็นศูนย์รวมการแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ด้านเมืองอัจฉริยะระหว่างนักวิชาการและผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรม

             มีผู้สนใจเข้าร่วมงานจากทั่วโลก อาทิ ออสเตรเลีย จีน สาธารณรัฐเช็ก มาเลเซีย มองโกเลีย สิงคโปร์ ไทย สหราชอาณาจักร สหรัฐฯ และเวียดนาม ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://en.smartcity.org.tw/index.php/en-us

 

อ้างอิง

https://www.taiwannews.com.tw/en/news/3742482

https://www.idc.com/ap/smartcities/2019-winners/?modal=details

http://www.taipeitimes.com/News/taiwan/archives/2019/10/30/2003724909

https://en.smartcity.org.tw/index.php/en-us/program/ai-50-campaign

 

ขอบคุณรูปจาก

www.meritalk.com/art…/taiwan-enjoys-smart-city-collaboration