องค์กรส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไต้หวันอนุมัติ 15 โครงการ ด้านการวิจัยเทคโนโลยีนวัตกรรม/บริการ

องค์กรส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไต้หวันอนุมัติ 15 โครงการ ด้านการวิจัยเทคโนโลยีนวัตกรรม/บริการ

19 มี.ค. 2563

408 view

          องค์กรส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไต้หวัน อนุมัติ 15 โครงการ ด้านการวิจัยเทคโนโลยีนวัตกรรม/บริการ Small Business Innovation Research Program (SBIR) ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือน ก.พ. 2542 ปัจจุบันมีโครงการด้านนวัตกรรมและการวิจัยดำเนินการแล้วกว่า 7,176 โครงการ รัฐบาลได้ให้เงินอุดหนุนไปแล้วกว่า 11,877.312 ล้านดอลลาร์ไต้หวัน (ประมาณ 1.24 หมื่นล้านบาท) และกระตุ้นให้เกิดการลงทุนโดยธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแล้วเป็นจำนวนเงินกว่า 22,509.018 ล้านดอลลาร์ไต้หวัน (ประมาณ 2.34 หมื่นล้านบาท)


          ถือได้ว่า SBIR มีส่วนสำคัญในการยกระดับความชำนาญทางเทคโนโลยีของบรรดาธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม อีกทั้งยังส่งเสริมความสามารถทางการแข่งขันระหว่างประเทศและการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมภายในไต้หวัน ทั้งนี้ SBIR มีหน้าที่สร้างแรงจูงใจและช่วยเหลือกิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนาให้กับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้ประสบความสำเร็จในการพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืน และส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจของไต้หวัน ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก www.sbir.org.tw


          ล่าสุดในเดือน ก.พ. 2563 The Small and Medium Enterprise Administration (SMEA) กระทรวงเศรษฐการไต้หวัน ได้ดำเนินการประชุม Steering Committee for the Small Business Innovation Research Program (SBIR) ครั้งที่ 370 โดยได้พิจารณาและอนุมัติเงินอุดหนุนให้กับโครงการวิจัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี/บริการจำนวน 15 โครงการ แบ่งออกเป็น การบริการและการสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรมจำนวน 3 โครงการ ส่วนเครื่องจักรจำนวน 5 โครงการ ส่วนอิเล็กทรอนิกส์จำนวน 3 โครงการ ส่วนการสื่อสารข้อมูลจำนวน 3 โครงการ และส่วนสินค้าอุปโภคบริโภคและอุตสาหกรรมเคมีจำนวน 1 โครงการ


          ทั้งนี้ โครงการที่ผ่านการอนุมัติในครั้งนี้ ได้เงินอุดหนุนการลงทุนของบริษัทด้านค่าใช้จ่ายทางการวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้นจำนวน 30.180 ล้านดอลลาร์ไต้หวัน (ประมาณ 31.39 ล้านบาท) ซึ่งคาดหวังว่าจะช่วยกระตุ้นให้ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมลงทุนเพิ่มขึ้นในการวิจัยและพัฒนาด้านบุคลากร

 

ที่มา
https://investtaiwan.nat.gov.tw/newsPage31652eng

 

รูปจาก

https://eng.taiwan.net.tw/m1.aspx?sNo=0012103