หน่วยงานด้านเศรษฐกิจในไต้หวัน

หน่วยงานด้านเศรษฐกิจในไต้หวัน

วันที่นำเข้าข้อมูล 14 มิ.ย. 2560

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 14 มิ.ย. 2560

| 397 view

1.Chung-Hua Institution for Economic Research (CIER : 中華經濟研究院)

            สถาบันวิจัยภายใต้การสนับสนุนของรัฐบาลไต้หวัน มีหน้าที่ศึกษาและวิจัยด้านเศรษฐกิจของไต้หวัน รวมไปถึงเศรษฐกิจของภูมิภาคและนานาชาติ

            สถาบันวิจัยนี้ประกอบไปด้วยศูนย์วิจัยย่อย 13 หน่วยงาน  ได้แก่ Economic Forecasting, Taiwan WTO and RTA Center, Center for Financial and Economic                     Strategies, Regional Development Study Center, Center for Energy and Environmental Research, Center for Science and Technology Policy Evaluation and               Research, Taiwan ASEAN Studies Center, Center for Small and Medium Enterprise Research, Japan Center Sub-Committee , The Center for Green Economy         เป็นต้น

    เว็บไซต์ : http://www.cier.edu.tw/mp_en.asp

 

2.Taiwan Institute of Economic Research TIER :台灣經濟研究院)

            สถาบันวิจัยที่ศึกษาและวิจัยข้อมูลด้านเศรษฐกิจไต้หวัน โดยเฉพาะด้านอุตสาหกรรมต่างๆ ของไต้หวัน รวมถึงเศรษฐกิจต่างประเทศ เพื่อเป็นข้อมูลให้ทางรัฐบาล                           ภาคธุรกิจและภาควิชาการ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจของไต้หวัน

            หน่วยงานที่สำคัญ ได้แก่  Macroeconomic Forecasting Center, Chinese Industrial and Economic Research Center, Climate Change and Policy Response               Research Center, Intellectual Property Valuation Service Center, Economic Development Strategic Planning Center เป็นต้น

    เว็บไซต์ : http://english.tier.org.tw/

 

3. Institute of Economics, Academia Sinica (中央研究院經濟研究所)

            สถาบันเศรษฐกิจของ Academia Sinica เป็นสถาบันวิจัยระดับชาติของรัฐบาลไต้หวัน ทำหน้าที่ศึกษาและวิจัยผลงานด้านวิชาการเกี่ยวกับเศรษฐกิจไต้หวันระดับจุลภาคและ            มหภาค เศรษฐกิจภูมิภาค รวมไปถึงทฤษฎีด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ  นอกจากนี้ ยังจัดงานสัมมนาด้านเศรษฐกิจ และจัดทำข้อเสนอแนะปัญหาเศรษฐกิจไต้หวันต่อรัฐบาล

     เว็บไซต์ : http://www.econ.sinica.edu.tw/english

 

4. National Development Council (NDC : 中華民國國家發展委員會 )

            "สภาพัฒนาแห่งชาติ" มีหน้าที่กำหนดแนวทางนโยบายและแผนงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ         รัฐบาล รวมถึงส่งเสริมการบริหารจัดการภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ

    เว็บไซต์ : http://www.ndc.gov.tw/

 

5. Ministry of Economic Affairs, R.O.C. (MOEA : 中華民國經濟部)

            กระทรวงเศรษฐการ มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการค้า การพัฒนาธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการค้าระหว่างประเทศ ทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งดำเนินแผนงานด้านเศรษฐกิจตาม           นโยบายรัฐบาล รวมทั้งส่งเสริม องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้แก่ผู้ประกอบการด้วย

    เว็บไซต์ : http://www.moea.gov.tw

 

6. Ministry of Science and Technology, R.O.C.  (MOST : 中華民國科技部)

            กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไต้หวัน มีหน้าที่ส่งเสริมและผลักดันการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการ การพัฒน       อุทยานวิทยาศาสตร์ รวมถึงสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม นโยบาย ทรัพย์สินทางปัญญา และนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  เพื่อการพัฒนาและสร้าง           ความเข้มแข็งของประเทศอย่างยั่งยืน

    เว็บไซต์ :  https://www.most.gov.tw/