ศูนย์ข้อมูลธุรกิจชวนรู้ ตอนที่ 2 Part2 : "กองทุนเยาวชน (Young Entrepreneur Financing Loan)"

ศูนย์ข้อมูลธุรกิจชวนรู้ ตอนที่ 2 Part2 : "กองทุนเยาวชน (Young Entrepreneur Financing Loan)"

วันที่นำเข้าข้อมูล 17 ม.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 17 ม.ค. 2565

| 315 view

กองทุนเยาวชน (Young Entrepreneur Financing Loan) ซึ่งนอกจากคนไต้หวันแล้ว คนต่างชาติก็สามารถกู้ได้ 

กองทุนเยาวชน เป็นกองทุนสนับสนุนการทำธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการทั้งชาวไต้หวัน-ต่างชาติในระยะเริ่มต้น โดยส่งเสริมผู้ประกอบการในวันทำงานที่อายุไม่เกิน 45 ปี ทำเรื่องกู้ได้ในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำ กองทุนนี้ได้รับการสนับสนุนโดยตรงจากกระทรวงการคลังและกระทรวงเศรษฐการไต้หวัน โดยเป็นหนึ่งในโครงการที่มีเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการรายใหม่ มีหน่วยงานรับผิดชอบ คือ สำนักงานบริหารธุรกิจขนาดเล็ก-กลาง สังกัดกระทรวงเศรษฐการ SMEA (Small and Medium Enterprsie Administration, MOEA) โดยการยื่นขอเงินทุนสนับสนุนมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1.1 คุณสมบัติ

ผู้ประกอบการที่ต้องการยื่นขอกองทุนสนับสนุนจะต้องตรวจสอบว่าตนมีคุณสมบัติครบตาม 3 ข้อดังต่อไปนี้หรือไม่

1. ผู้ประกอบการมีอายุระหว่าง 20-45 ปีบริบูรณ์

ชาวไต้หวัน - เข้าอบรมหลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการทั้งหมด 20 ชั่วโมงและได้รับใบรับรองหลักสูตรโดยสามารถอบรมหลักสูตรสำหรับผู้ประกอบการของ SME Learning ได้ที่เว็บไซต์

https://www.smelearning.org.tw/class_all.php?utm_source=sme&utm_medium=learn&utm_campaign=young   

ชาวต่างชาติ - ได้รับอนุมัติวีซ่าประเภทนักลงทุน หรือเป็นผู้ที่ถือบัตร Employment Gold Card  และได้รับใบรับรองการเข้าอบรมหลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการของ SME Learning ทั้งหมด 20 ชั่วโมง นอกจากนี้ ชาวต่างชาติไม่สามารถยื่นกู้ในนามนิติบุคคลได้ ต้องยื่นกู้ในนามของบริษัทเท่านั้น กล่าวคือ ชาวต่างชาติที่ต้องการยื่นกู้กองทุนเยาวชนจะต้องมีกิจการของตัวเองในไต้หวันแล้วเท่านั้น

2. กิจการบริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนจำกัดที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฏหมายจะต้องมีอายุไม่เกิน 5 ปี นับตั้งแต่วันที่จดทะเบียน

3. ผู้ประกอบการที่ยื่นกู้ในนามบุคคล (ชาวไต้หวัน) หรือมีผู้ดำเนินการแทน (ในกรณีชาวต่างชาติสามารถมอบหมายคนไต้หวันดำเนินการแทนได้) จะต้องมีมูลค่าหุ้นที่ชำระแล้ว (Paid-Up Capital) คิดเป็นร้อยละ 20 ของมูลค่ากิจการ 

1.2 เอกสาร

เอกสารที่จำเป็นจะต้องจัดเตรียมสำหรับการยื่นกู้เงินทุนสนับสนุน โดยเอกสารที่ทางรัฐบาลให้กรอกจะมีเฉพาะฉบับ ภาษาจีน เท่านั้น ดังนั้น ผู้ประกอบการชาวต่างชาติมีความจำเป็นที่จะต้องมีความรู้ภาษาจีนในระดับที่ดี หรือจ้างให้ผู้อื่นแปลและดำเนินการแทน โดยมีรายการเอกสารที่ต้องใช้ ดังนี้ 

1. แบบฟอร์มแผนการกู้ยืม-ใช้เงินกองทุนเยาวชน

2. แบบฟอร์มแสดงความจำนงกู้ยืมเงินกองทุนเยาวชน (เฉพาะผู้ประกอบการที่ต้องการกู้ยืมเงินไม่เกิน 1 ล้าน NTD) 

3. เอกสารส่วนตัว อาทิ

-บัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง ในกรณีชาวต่างชาติ 

-หนังสือยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร

-ใบรับรองหลักสูตรอบรมผู้ประกอบการ หรือกิจกรรมเชิงพาณิชย์
-เอกสารอนุมัติการลงทุน หรือ บัตร Employment Gold Card (สำหรับชาวต่างชาติ)

-เอกสารยืนยันการจดทะเบียนก่อตั้งบริษัทหรือธุรกิจ 

-เอกสารอื่น ๆ ที่สถาบันการเงินกำหนด

หลังจากที่เตรียมเอกสารข้างต้นครบถ้วนแล้ว สามารถยื่นเอกสารไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินเรื่องขอกู้ยืมเงินกับธนาคารที่ร่วมโครงการ โดยขณะนี้มีธนาคารและสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนที่สามารถกู้ยืมเงินได้รวม 20 แห่ง เช่น Megabank, Bank of Taiwan, Union Bank of Taiwan เป็นต้น โดยขั้นตอนการยื่นกู้มีรายละเอียด ดังนี้

1.3 ขั้นตอนการยื่น

1. ยื่นเอกสารต่อธนาคาร

2. ธนาคารตรวจสอบเอกสาร โดยมีหลักเกณฑ์พิจารณา ดังนี้

  1. สถานะผู้กู้ยืม ว่าสถานะกิจการของผู้กู้ยืมว่ามีปัญหาหรือไม่
  2. แผนการใช้เงินกู้ยืม - พิจารณาความเหมาะสมจากแบบฟอร์มแผนการกู้ยืมเงิน
  3. แผนการชำระเงินคืน - พิจารณาจากธุรกิจของผู้กู้ว่ามีรายได้เพียงพอที่จะชำระเงินกู้คืนหรือไม่
  4. การคุ้มครองสิทธิของเจ้าหนี้ - พิจารณาจากกำไรที่ได้หรือสินทรัพย์ประกันหรือผู้ค้ำประกันของผู้กู้
  5. แนวโน้มธุรกิจ - พิจารณาจากความสามารถในการแข่งขันในตลาดธุรกิจและศักยภาพในการเติบโต

3. วางสินทรัพย์ค้ำประกัน กรณีที่ไม่มีสินทรัพย์ค้ำประกัน ธนาคารจะดำเนินเรื่องขอตรวจสอบข้อมูลเครดิตกับ SMEA 

4. เมื่อผ่านกระบวนการตรวจสอบข้อมูลเครดิต ธนาคารจะทำสัญญาการกู้ยืมเงินกับผู้กู้ โดยระยะเวลาการผ่อนชำระ และอัตราดอกเบี้ยจะเป็นไปตามข้อกำหนดของแต่ละธนาคาร โดยมีระยะเวลาการชำระคืนเงินกู้คืนตั้งแต่ 7-15 ปี และวงเงินกู้สูงสุดตั้งแต่ 1-18 ล้าน NTD 

ทั้งนี้ ธนาคารจะใช้ระยะเวลาการพิจารณาเงินกู้ประมาณ 1-3 เดือน

1.4 ข้อควรรู้อื่น ๆ 

1. อัตราดอกเบี้ย 

อัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมกองทุนเยาวชนถือเป็นอัตราที่ค่อนข้างต่ำ เมื่อเทียบกับกองทุนอื่น ๆ โดยปัจจุบันกองทุนเยาวชนจะมีอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละ 1.42 ต่อปี ซึ่งกระทรวงเศรษฐการได้ออกนโยบายสนับสนุนผู้ประกอบการรายใหม่ โดยผู้ที่ยื่นกู้ยืมเงินตั้งแต่วันที่ 2 ส.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2564 ที่มียอดเงินกู้ต่ำกว่า 1 ล้าน NTD จะได้รับการยกเว้นดอกเบี้ยในช่วง 5 ปีแรก โดยรัฐบาลจะเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนของดอกเบี้ย รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.moeasmea.gov.tw/article-tw-2276-7204 (ภาษาจีน) 

2. ข้อดี-ข้อจำกัดในการกู้ยืมกองทุนเยาวชน 

ข้อดี วงเงินในการกู้ยืมเงินสูงกว่ากองทุนอื่น ๆ และมีอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำ อีกทั้งยังได้รับการยกเว้นดอกเบี้ยในช่วง 5 ปีแรก ในกรณีที่ยอดเงินกู้ต่ำกว่า 1 ล้าน NTD ตลอดจนไม่จำเป็นจะต้องวางสินทรัพย์ประกัน

ข้อจำกัด ผู้กู้จะต้องเข้าอบรมหลักสูตรผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองจาก SMEA ครบตามชั่วโมงที่กำหนด โดยผู้ประกอบการสามารถเข้าไปอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ได้ที่เว็บไซต์ของ SMEA ซึ่งมีเฉพาะการอบรมภาษาจีนเท่านั้น นอกจากนี้ กระบวนการตรวจสอบและพิจารณาอนุมัติการ
กู้เงินจะมีความละเอียดและซับซ้อนมากกว่ากองทุนอื่น ๆ มีเอกสารที่จะต้องจัดเตรียมมากกว่า และมีระยะเวลาในการดำเนินการค่อนข้างนาน 

ผู้ที่สนใจสามารถดูหลักสูตรอบรมผู้ประกอบการได้ที่ :

https://www.smelearning.org.tw/class_all.php?utm_source=sme&utm_medium=learn&utm_campaign=young 

1.5 เอกสารประกอบการยื่นกู้ ๆ (ภาษาจีนทั้งหมด)

1.แบบฟอร์มแผนการกู้ยืมและใช้เงินกองทุนเยาวชน

https://www.moeasmea.gov.tw/files/4238/94F2678D-CAF2-4CDD-9AA1-597DFC1CB21E2.แบบฟอร์มแสดงความจำนงกู้ยืมเงินกองทุนเยาวชน

https://www.moeasmea.gov.tw/files/4238/DAE40DBD-18FF-4DEB-9A3B-64018BB4350C

3.แผนผังกระบวนการกู้ยืมเงิน

https://www.moeasmea.gov.tw/files/4238/8FB233BE-780E-4BD3-8F55-C67D17372E98

4.หลักสูตรอบรมผู้ประกอบการ

https://www.smelearning.org.tw/class_all.php?utm_source=sme&utm_medium=learn&utm_campaign=young

5.ช่องทางการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม (แบ่งตามเขต)

https://www.moeasmea.gov.tw/files/4238/23D9768F-F3A3-48BB-8FFE-A4C005FE2230

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ